Košík: 0 ks, 0,00 € / 0 Kč
 
Home -> Před-tréninkové produkty -> Plasmagen 80 cps

Plasmagen 80 cps

Kód:
pl_01
Výrobce:
Dostupnost:
available
Cena:
50,37 € / 56,87 $
1 280 Kč
 
ks  

Plasmagen Nitric Oxide Maximizer a new, strong nitric oxide booster containing high-quality, proven formulas that increase the feeling of the muscle pump, maximize muscle size, promote vascularity, strength and endurance. Booster NO Plasmagen is a real breakthrough in supplementation, significantly increases endurance, has anabolic and anti-catabolic effects. The preparation provides excellent support for strength training.

The Proprietary Arginase Inhibitor Matrix formula, rich in arginase inhibitors, contains a combination of two components: N (omega) -hydroxy-nor-L-arginine and S- (2 Boronoethyl) -L-Cysteine ​​hydrochloride, which minimize the activity of the arginase enzyme. Another formula of Hypertrophic Vaso Expansion & Phosphodiesterase contains ingredients with a stimulating effect, dilates blood vessels, ensures effective use of ingredients by working muscles.

The Nitric Oxide Support & Liposomal Delivery System complex contains, among others, glycerol, with a hygroscopic effect, increasing the hydration of muscle cells, creating the effect of full muscles.

 

Green Coffee Bean Extract - green coffee contains chlorogenic acid and caffeine. Chlorogenic acid exhibits synergism with caffeine and strongly enhances its activity against fat. Therefore, by using green coffee, we achieve a much stronger fat burning effect, while introducing much less caffeine into the body. Green coffee extract improves metabolism and regulates insulin metabolism, which also translates into reduced appetite (decreased appetite).

Green Tea Extract - catechins contained in green tea inhibit an enzyme called catechol O-methyltransferase or COMT, which actually breaks down the main fat burning hormone, norepinephrine. Because green tea is rich in catechins, it helps raise norepinephrine levels, keep it elevated, and prolong thermogenesis. It has also been shown that there is a synergistic interaction between caffeine in green tea and catechins (in particular EGCG) in green tea, which increases the body's use of calories as energy. In addition, it was found that the combination of caffeine and EGCG in green tea significantly increases resting metabolic rate.

Theobroma Cocoa Extract - theobromine is a substance found primarily in cocoa beans, popular yerba mate, coffee or tea. Its main features include diuretic, hypotensive and thermogenic properties, especially in combination with caffeine and polyphenols. This substance stimulates the work of the heart and dilates blood vessels, thanks to which it has a presumed antihypertensive effect (however, this has not yet been clearly confirmed by tests).

Cnidium Monnieri Extract - the plant has a positive effect on the nervous system. Has anti-inflammatory, anti-fungal properties. Celery relieves allergy symptoms, supports liver function and facilitates digestion.

Caffeine Anhydrous - is an anhydrous form of caffeine from the group of organic compounds. It blocks adenosine receptors in the brain, which results in the reduction of tiredness during training. Due to its thermogenic effect, it effectively burns fat and improves metabolism.

Hypoxanthine Riboside - Inosine is a precursor in the biosynthesis of AMP and GMP. It improves oxygen transport and can increase the level of available ATP.

Adenosine-5'-Triphosphate - ATP is a universal energy carrier. High-energy bonds allow the energy to be released during their breakdown. ATP plays an extremely important role in strength training. During the decrease in ATP playback performance, there is a decrease in training possibilities. The compound cannot be stored due to its properties, so it is worth preparing your body for physical effort. A good idea is to supplement muscle glycogen by providing the right amount of carbohydrates as well as providing the substance in the form of a supplement.

Rauwolfia serpentina Extract - exhibits antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, supporting the carbohydrate-insulin metabolism, counteracting cancer processes and improving mental condition. High standardization of the extract for rauwolscine, or alpha yohimbine or isojohimbine, focuses the product's action on the nervous system and the loss of unnecessary weight. By interfering with the cholinergic system, it increases the concentration of adrenaline, stimulating the body to act and intensifying the lipolysis process. Strengthening fatty acid oxidation in mitochondria. It promotes the burning of previously accumulated fat in body regions rich in α2-adrenergic receptors, mainly the lower abdomen and on the hips.

Glycerol (as HydroMax) - glycerol hydrates muscle cells, which is of great importance not only for their size but also for muscle fiber contractions. In addition, it increases blood volume and improves blood supply to working muscles. The most important benefit of this substance for bodybuilders is the ability to bind and retain water. Glycerin, reaching the muscles, binds fluids, which makes the muscle more swollen and its efficiency increases. The mechanism of action of glycerol is similar to the binding of water by creatine. Along with water, many anabolic substances and blood-borne hormones get to the muscles. Thanks to an extremely high dose of glycerol, glycerol allows you to quickly get a muscle pump.

Choline Bitartrate - choline bitartrate. Choline is a substance necessary for the proper functioning and construction of every cell in our body. It occurs in the body in compounds called phospholipids, the most known of them and occurring in the largest amount is lecithin. Phospholipids perform many functions in our body, build cell membranes and act as transmitters in the nervous system (most likely they take part in the "creation" of memory). An important function of choline is its participation in the transport and metabolism of cholesterol and other fats - reduces their deposition in the wall of vessels and gallbladder, besides, it affects the liver (also reduces fat deposition) and kidneys (regulates the amount of urine excreted).

Phosphatidylserine - phosphatidylserine is a derivative of the amino acid serine. It is part of the structure of the cell membrane, regenerates brain cells, improves mental performance. It plays the role of a natural nootropic by increasing memory, reducing stress and favorably affecting well-being.

Potassium - also participates in the transformation of blood sugar into glycogen. Its important function is to protect the heart. Positively affects the work of the heart muscle, protecting against heart attack. The supplement provides potassium to compensate for or prevent mineral deficiencies.

 

Dosage:

4 capsules 30-60 minutes before training.
Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

Plasmagen Nitric Oxide Maximizer je nový, silný posilovač oxidu dusnatého obsahující vysoce kvalitní, osvědčené vzorce, které zvyšují pocit svalové pumpy, maximalizují velikost svalů, podporují vaskularitu, sílu a vytrvalost. Booster NO Plasmagen je skutečným průlomem v suplementaci, výrazně zvyšuje vytrvalost, má anabolické a antikatabolické účinky. Preparát poskytuje vynikající podporu pro silový trénink.

Patentovaná matice bohatá na inhibitory arginázy, obsahuje kombinaci dvou složek: N (omega) -hydroxy-nor-L-arginine a S- (2 Boronoethyl) -L-Cysteine ​​hydrochloride, které minimalizují aktivitu enzymu arginázy. Další formule Hypertrophic Vaso Expansion & Phosphodiesterase obsahuje přísady se stimulačním účinkem, rozšiřuje cévy, zajišťuje efektivní využití přísad pracujícími svaly.

Komplex Nitric Oxide Support & Liposomal Delivery System obsahuje mimo jiné glycerol s hygroskopickým účinkem, který zvyšuje hydrataci svalových buněk a vytváří účinek plných svalů.

 

Green Coffee Bean Extract - zelená káva obsahuje kyselinu chlorogenovou a kofein. Kyselina chlorogenová vykazuje synergismus s kofeinem a silně zvyšuje spalování tuku. Používáním zelené kávy tedy dosahujeme mnohem silnějšího efektu spalování tuků, přičemž do těla zavádíme mnohem méně kofeinu. Extrakt ze zelené kávy zlepšuje metabolismus a reguluje metabolismus inzulínu, což se také projevuje sníženou chutí k jídlu.

Green Tea Extract - katechiny obsažené v zeleném čaji inhibují enzym zvaný katechol O-methyltransferase nebo COMT, který ve skutečnosti štěpí hormon norepinefrin. Protože je zelený čaj bohatý na katechiny, pomáhá zvyšovat hladinu norepinefrinu, udržovat ho na zvýšené úrovni a prodlužovat termogenezi. Bylo také prokázáno, že existuje synergická interakce mezi kofeinem v zeleném čaji a katechiny (zejména EGCG) v zeleném čaji, což zvyšuje využití kalorií jako energie. Kromě toho bylo zjištěno, že kombinace kofeinu a EGCG v zeleném čaji výrazně zvyšuje klidovou rychlost metabolismu.

Theobroma Cocoa Extract - theobromin je látka nacházející se především v kakaových bobech, oblíbeném yerba mate, kávě nebo čaji. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří diuretické, hypotenzní a termogenní vlastnosti, zejména v kombinaci s kofeinem a polyfenoly. Tato látka stimuluje práci srdce a rozšiřuje cévy, díky čemuž má předpokládaný antihypertenzní účinek (to však zatím testy jasně nepotvrdily).

Cnidium Monnieri Extract - rostlina má pozitivní vliv na nervový systém. Má protizánětlivé, protiplísňové vlastnosti. Celer zmírňuje příznaky alergie, podporuje funkci jater a usnadňuje trávení.

Caffeine Anhydrous - je bezvodá forma kofeinu ze skupiny organických sloučenin. Blokuje receptory adenosinu v mozku, což má za následek snížení únavy během tréninku. Díky svému termogennímu účinku efektivně spaluje tuky a zlepšuje metabolismus.

Hypoxanthine Riboside - Inosin je prekurzorem biosyntézy AMP a GMP. Zlepšuje transport kyslíku a může zvýšit úroveň dostupného ATP.

Adenosine-5'-Triphosphate - ATP je univerzální nosič energie. Vysoce energetické vazby umožňují uvolňování energie během jejich rozpadu. ATP hraje v silovém tréninku nesmírně důležitou roli. Během poklesu výkonu přehrávání ATP dochází k poklesu tréninkových možností. Sloučenina nemůže být skladována kvůli svým vlastnostem, takže stojí za to připravit tělo na fyzickou námahu. Dobrým nápadem je doplnit svalový glykogen poskytnutím správného množství sacharidů a poskytnutím látky ve formě doplňku.

Rauwolfia serpentina Extract - vykazuje antioxidační, protizánětlivé a analgetické účinky, podporuje metabolismus sacharidů a inzulínu, působí proti rakovinným procesům a zlepšuje duševní stav. Zasahováním do cholinergního systému zvyšuje koncentraci adrenalinu, stimuluje tělo k činnosti a zesiluje proces lipolýzy. Posílení oxidace mastných kyselin v mitochondriích. Podporuje spalování dříve nahromaděného tuku v oblastech těla bohatých na α2-adrenergní receptory, zejména v dolní části břicha a na bocích.

Glycerol (as HydroMax) - glycerol hydratuje svalové buňky, což má velký význam nejen pro jejich velikost, ale také pro stahy svalových vláken. Kromě toho zvyšuje objem krve a zlepšuje prokrvení pracujících svalů. Nejdůležitějším přínosem této látky pro kulturisty je schopnost vázat a zadržovat vodu. Glycerin, který se dostává do svalů na sebe váže tekutiny, čímž sval nabobtná a zvýší se jeho účinnost. Mechanismus účinku glycerolu je podobný vazbě vody kreatinem. Spolu s vodou se do svalů dostává mnoho anabolických látek a krví přenášených hormonů. Díky extrémně vysoké dávce glycerolu vám glycerol umožní rychle získat svalovou pumpu.

Choline Bitartrate - cholin bitartrát. Cholin je látka nezbytná pro správné fungování a stavbu každé buňky v našem těle. V těle se vyskytuje ve sloučeninách nazývaných fosfolipidy, z nichž nejznámější a v největším množství se vyskytující je lecitin. Fosfolipidy plní v našem těle mnoho funkcí, budují buněčné membrány a působí jako vysílače v nervovém systému. Důležitou funkcí cholinu je jeho účast na transportu a metabolismu cholesterolu a dalších tuků - snižuje jejich ukládání ve stěně cév a žlučníku, kromě toho ovlivňuje játra (také snižuje ukládání tuků) a ledviny (reguluje množství moči).

Phosphatidylserine - fosfatidylserin je derivát aminokyseliny serinu. Je součástí struktury buněčné membrány, regeneruje mozkové buňky, zlepšuje mentální výkonnost. Hraje roli přirozeného nootropika tím, že zvyšuje paměť, snižuje stres a příznivě ovlivňuje pohodu.

Potassium - také se podílí na přeměně krevního cukru na glykogen. Jeho důležitou funkcí je chránit srdce. Pozitivně ovlivňuje činnost srdečního svalu, chrání před infarktem. Doplněk poskytuje draslík ke kompenzaci nebo prevenci minerálních nedostatků.

 

Dávkování:

4 kapsle 30-60 minut před tréninkem.Dietary supplements should be discussed with your doctor before use.

Keep away from kids.

Our products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

E-shop profi-nutrition.net is not responsible for health problems caused by incorrect dosing.

 
 
© profi-nutrition.net           EN | CZ
 
Mesomorph V4 ( new formula ) 388g

Rage 386g

POISON 300g

Rouge PW 180g

Black Mamba Hyperrush 90 cps